Tel. 02-579-7761 ต่อ 17,19 Email : sales_office@thaiseed.co.th  เปิดทำการ 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์
กิจกรรมดีดีเพื่อสังคม
 
  • เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 นักวิชาการฝ่ายปรับปรุงพันธุ์ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้กับกำลังพลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ จำนวน 40 นาย ณ โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ในหัวข้อ “เทคนิคการเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกและผัก” ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จ.นครนายก

  • เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 บริษัท ฯ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมของโครงการ “สวนครัวกระถาง” ณ หอพักหญิงราชาวดี โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตหอพักหญิงราชาวดี ได้ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว และช่วยกันดูแล เพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดีใหม่ๆให้เกิดขึ้นบริเวณหอพักและเพื่อทำให้นิสิตได้พบปะกันพร้อมหน้าทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
 
 
Untitled Document
 
 
 
                                                                                Copyright © 2003-2010 www.thaiseed.co.th All Rights Reserved.