ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าพัฒนาวิชาการบริการประทับใจ..มั่นใจคุณภาพ
Tel. 02-579-7761 ต่อ 17,19 | Email : sales_office@thaiseed.co.th
 
 
 
 
เปิดทำการ 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
บริษัท ที เอส เอ จำกัด เมล็ดพันธุ์ดี มีคุณภาพ

บริษัท Thai Seed & Agriculture Co., Ltd.ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2524 โดยมีนโยบายเริ่มต้นที่จะทำธุรกิจ
ทางด้านเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ ระยะแรกได้เน้นด้านการผลิตเมล็ดพันลูกผสมพืชผักในเขตร้อน และการผลิตเมล็ดพันธุ์
ดอกไม้ ในขณะเดียวกันบริษัทฯได้รวบรวมเมล็ดพันธุ์ผักเขตร้อน นำมาทดลองปลูกและหาศักยภาพของการผลิตเมล็ดพันธุ์
รวมทั้งได้ดำเนินการคัดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ เพื่อที่จะเป็นรากฐานของการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมของบริษัทฯต่อไป
ในอนาคต และในปี พ.ศ. 2534 บริษัทฯ เริ่มจำหน่ายปลีกและขายส่งเมล็ดพันธุ์ดอกไม้เขตร้อน เช่น บานไม่รู้โรย
สร้อยไก่ หงอนไก่ บานชื่น ดาวกระจาย ดาวเรือง เป็นต้น โดยบริษัทฯได้เน้นคุณภาพเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ในเรื่องความงอกสูง
ได้มาตรฐานของระดับนานาชาติ (ISTA) ต้นกล้ามีความแข็งแรงและมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์
 
ในปี พ.ศ. 2541 บริษัทฯได้ปรับปรุงและผลิตเมล็ดพันธุ์ดอกไม้พันธุ์ผสมเปิด เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ มีจำนวน 24 ชนิด127 สายพันธุ์ และเพื่อให้มีความหลากหลายของชนิดไม้ดอกและความหลากหลายของสายพันธุ์ บริษัทฯจึงได้เริ่มนำเข้าเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ลูกผสมและพันธุ์ผสมเปิดจากต่างประเทศมาจำหน่ายในปี พ.ศ.2535 โดยเน้นที่ดาวเรืองลูกผสมสำหรับตัดดอก ปัจจุบันบริษัทฯมีสายพันธุ์ดอกไม้บริการลูกค้า 37 ชนิด 443 สายพันธุ์ บริษัทThai Seed &
Agriculture Co.,Ltd. บริหารงานโดยมีสำนักงานใหญ่ ณ กรุงเทพฯ เลขที่ 1/1 พหลโยธิน 40 เขต จตุจักร ทำหน้าที่
บริหารงานจากศูนย์กลางไปสู่สาขาอุดรธานี เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ สาขาสุพรรณบุรี เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์
สถานีภูเรือ เพื่อการผลิตไม้ตัดดอกและงานขายเมล็ดพันธุ์และบริหาร ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 
จากผลงานดังกล่าวข้างต้น กิจกรรมเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ของบริษัทฯ ได้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตามแผนงาน
และนโยบายที่ได้วางไว้โดยยึดหลัก “ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า พัฒนาวิชาการ บริการประทับใจ มั่นใจในคุณภาพ” ทำให้เกษตรกร
และลูกค้าให้ความวางใจในมาตรฐานสินค้าและบริการของบริษัท
 
 
 
 
 
 
สำนักงานกรุงเทพฯ
1/1 พหลโยธิน 40 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
ภูเรือ
102 หมู่ 8 ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
สาขาสุพรรณบุรี
39 ม.2 บ้านโคกหม้อ ต.กระเสียว อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี 72130
สาขาอุดรธานี
153 ม.1 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ที เอส เอ จำกัด
1/1 พหลโยธิน 40 เสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone : (662) 579-7761 ต่อ 17,19 (662) 579-1279
Fax : (662) 561-1643
Email :
marketing@thaiseed.co.th
sales_office@thaiseed.co.th
 
 
Copyright 2003-2010 www.thaiseed.co.th All Rights Reserved.